Базові знання шкільного курсу хімії. Частина 2. Хімічна реакція.

ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ

Хімічна реакція – явище, під час якого речовина або речовини перетворюються на інші

Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції

Зміна забарвлення

Зміна запаха

Випадіння або розчинення осаду

Виділення або  поглинання газу

Виділення або поглинання теплоти

Схема реакції – запис реакції за допомогою хімічних формул реагентів та продуктів реакції  H2 + O2 à H2O

Хімічне рівняння – запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул реагентів та продуктів реакції, який відповідає закону збереження маси речовин  2H2 + O2 = 2H2O

Закон збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворились в результаті реакції

C  + 2H2 = CH4

12 + 2*2 = 16

а.о.м.  а.о.м.   а.о.м.

Правила добору коефіцієнтів: коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнянні реакції, ставиться тільки перед хімічною формулою, відноситься до всіх атомів у складі молекули, перед якою він стоїть

Закон об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції: об’єми газів, що беруть участь у реакції відносяться між собою як невеликі цілі числа

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

1V  :  2V       1V  :   2V

Типи хімічних реакцій

За кількістю реагентів і продуктів реакції

Сполучення – реакція, в результаті якої з кількох речовин утворюється однаA + B  -> AB

2Mg + O2 = 2MgO

Розкладу – реакція, в результаті якої з однієї речовини утворюється декількаAB -> A + B

2H2O = 2H2 + O2

Заміщення – реакція між простою і складною речовинами, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовиниA + BC  -> AC + B

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Обміну – реакція між складними речовинами, під час якої вони обмінюються складовими частинамиAB + CD ->  AD + CB

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

 

За тепловим ефектом реакції

Екзотермічні – реакції, що супроводжуються виділенням теплотиA + … = B + …; ΔH < 0

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑; ΔH= –283кДж

Ендотермічні – реакції, що супроводжуються поглинанням теплотиA + … = B + …; ΔH > 0

H2SO4 = SO3 + H2O; ΔH = +177кДж

 

За напрямом реакції

Оборотні – реакції, в яких продукти можуть реагувати між собою з утворенням вихідних речовин  N2 + 3H2 ↔ 2NH3 Необоротні – реакції, які відбуваються тільки в одному напрямку2KClO3 = 2KCl + 3O2

 

Швидкість хімічної реакції у однорідній суміші визначається зміною

кількості речовини реагента (продукта) у одиниці об’єму за одиницю часу: формула

Фактори, що впливають на швидкість хімічної реакції

Хімічна природа реагентів

Концентрація реагентів

Площа контакту реагентів

Температура

Каталізатор – речовина, що прискорює хімічну реакцію,  залишається незмінною

Збільшення концентрації, подрібнення речовин, підвищення температури (окрім газів), наявність каталізатора прискорюють хімічну реакцію

Базові знання шкільного курсу хімії. Частина 1. Основні хімічні поняття. Речовина.

ОСНОВНІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ. РЕЧОВИНА

Речовина – те, з чого складаються фізичні тіла

Властивості речовин – ознаки, за якими речовини відрізняються або подібні між собою

Фізичні

Хімічні

Властивості, які можна виявити за допомогою органів чуття або вимірюваннями, не перетворюючи речовину на іншу Здатність чи нездатність речовини за певних умов перетворюватися на нову речовину або речовини
Колір, запах, смак, агрегатний стан, розчинність у воді, пластичність, здатність проводити електричний струм, тепло, температури плавлення і кипіння, густина Реакція нейтралізації – взаємодія між основою та кислотою

Реакція горіння – за участю кисню

 

Склад речовини (наприклад, H2O)

Якісний

Кількісний

Атоми або йони, що входять до складу речовини Кількість атомів або йонів, що входять до складу речовини
Гідроген, Оксиген 2 атома Гідрогену, 1 атом Оксигену

 

Хімічна формула – умовний запис складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів

Молекулярна H2O Графічна H – O – H Структурна (рисунок)

 

Речовини

Проста речовина – утворена одним хімічним елементом

Складна речовина – утворена кількома хімічними елементами

Метали

Na, Fe, Al

Неметали

H2, O2, Cl2

Неорганічні

CO2, H2O, HCl

Органічні

C2H2, C6H12O6

Утворені атомами металічних елементів Утворені атомами неметалічних елементів Утворені будь-якими атомами У своєму складі завжди містять атоми Карбону

 

Матеріал – речовина або суміш речовин, які використовуються людиною для виготовлення різних предметів

Хімічний елемент – вид атомів із певним зарядом ядра

Молекула електронейтральна частинка, яка складається з кількох сполучених атомів

Йон – заряджена частинка, яка утворюється внаслідок втрати атомом або приєднання до нього одного або кількох електронів

Катіон – позитивно заряджений іон, утворюється внаслідок втрати атомом електронів Na+, Ca2+, Al3+ Аніон – негативно заряджений іон, утворюється внаслідок приєднання атомом електронів Cl, S2–, N3–

 

Валентність – здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів. Позначають римскими цифрами над символом елемента у формулі

Елементи зі сталою валентністю

Елементи зі змінною валентністю

Одновалентні:H, K, Na, Ag, F

Двовалентні: O, Ba, Ca, Mg, Zn

Тривалентні: Al, B

Fe – II, III

Cu – I, II

P – III, V

C, Pb, Sn – II, IV

S – II, IV, VI

Cl, Br, I – I, III, V, VII

 

Суміші речовин містять частинки декількох речовин – компоненти

Однорідні – окремі компоненти не можна побачити неозброєним оком Неоднорідні – окремі компоненти можна побачити неозброєним оком

 

Методи розділення сумішей: відстоювання, фільтрування, випарювання, перегонка