Физика. 10кл. Основы термодинамики. Молекулярная физика (укр).

Ниже представлены разделы учебника физики, представленные в бумажной версии, но отсутствующие в электронной.

Тут наведено розділи підручника фізики, які є паперовій версії, але відсутні у офіційній електронній.

obl_01Учитывая, что официально утвержденные учебники должны иметь бесплатные электронные версии, был выложен этот файл. В случае, если правообладатель не согласен с размещением данного файла на сайте, просьба оставить сообщение в форме комментирования внизу страницы.

Враховуючи те, що офіційно затверджені підручники повинні мати безкоштовні електронні версії, було викладено цей файл. Якщо власник інтелектуальних прав не згоден з розміщенням цього файлу на сайті, прохання залишити повідомлення у формі коментування в нижній частині сторінки.

Качество – любительское сканирование.

Желаем успехов в учебе

Скачать учебник Фізика 10кл. Термодинаміка.

 

Базові знання шкільного курсу хімії. Частина 2. Хімічна реакція.

ХІМІЧНА РЕАКЦІЯ

Хімічна реакція – явище, під час якого речовина або речовини перетворюються на інші

Зовнішні ефекти, що супроводжують хімічні реакції

Зміна забарвлення

Зміна запаха

Випадіння або розчинення осаду

Виділення або  поглинання газу

Виділення або поглинання теплоти

Схема реакції – запис реакції за допомогою хімічних формул реагентів та продуктів реакції  H2 + O2 à H2O

Хімічне рівняння – запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул реагентів та продуктів реакції, який відповідає закону збереження маси речовин  2H2 + O2 = 2H2O

Закон збереження маси речовин: маса речовин, що вступили в хімічну реакцію, дорівнює масі речовин, що утворились в результаті реакції

C  + 2H2 = CH4

12 + 2*2 = 16

а.о.м.  а.о.м.   а.о.м.

Правила добору коефіцієнтів: коефіцієнт показує число молекул або окремих атомів у рівнянні реакції, ставиться тільки перед хімічною формулою, відноситься до всіх атомів у складі молекули, перед якою він стоїть

Закон об’ємних співвідношень газів у хімічній реакції: об’єми газів, що беруть участь у реакції відносяться між собою як невеликі цілі числа

CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O

1V  :  2V       1V  :   2V

Типи хімічних реакцій

За кількістю реагентів і продуктів реакції

Сполучення – реакція, в результаті якої з кількох речовин утворюється однаA + B  -> AB

2Mg + O2 = 2MgO

Розкладу – реакція, в результаті якої з однієї речовини утворюється декількаAB -> A + B

2H2O = 2H2 + O2

Заміщення – реакція між простою і складною речовинами, під час якої атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів складної речовиниA + BC  -> AC + B

Zn+2HCl=ZnCl2+H2

Обміну – реакція між складними речовинами, під час якої вони обмінюються складовими частинамиAB + CD ->  AD + CB

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

 

За тепловим ефектом реакції

Екзотермічні – реакції, що супроводжуються виділенням теплотиA + … = B + …; ΔH < 0

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑; ΔH= –283кДж

Ендотермічні – реакції, що супроводжуються поглинанням теплотиA + … = B + …; ΔH > 0

H2SO4 = SO3 + H2O; ΔH = +177кДж

 

За напрямом реакції

Оборотні – реакції, в яких продукти можуть реагувати між собою з утворенням вихідних речовин  N2 + 3H2 ↔ 2NH3 Необоротні – реакції, які відбуваються тільки в одному напрямку2KClO3 = 2KCl + 3O2

 

Швидкість хімічної реакції у однорідній суміші визначається зміною

кількості речовини реагента (продукта) у одиниці об’єму за одиницю часу: формула

Фактори, що впливають на швидкість хімічної реакції

Хімічна природа реагентів

Концентрація реагентів

Площа контакту реагентів

Температура

Каталізатор – речовина, що прискорює хімічну реакцію,  залишається незмінною

Збільшення концентрації, подрібнення речовин, підвищення температури (окрім газів), наявність каталізатора прискорюють хімічну реакцію

Жан Батист Ламарк. Великий метеоролог.

Жан Батист Ламарк родился в 1744 году в семье обедневших дворян. Его отец и старшие 10 братьев были военными. Возможно, такая же судьба сразу была уготована и Жану Батисту, но военной службе помешало банальное отсутствие денег в семье.

Поэтому Жан Батист был направлен на обучение в иезуитский колледж.

В возрасте 16 лет, сразу после смерти отца, Жан Батист ушел из колледжа и отправился рядовым в армию. В то время велась Семилетняя война. На полях сражений Жан Батист проявил себя как герой, за что и был произведен в офицеры. После окончания войны у Ламарка появилось свободное время, которое он стал посвящать собиранию гербариев и изучению трудов современных ему ученых и философов.

Читать далее

Синяя история

Пожалуй, одной из важнейших отличительных особенностей человека, является умение создавать произведения искусства. А одной из древнейших форм искусства является живопись. Всем известны древнейшие наскальные рисунки. В тоже время развитие цивилизации неотделимо от развития искусства. Новые научные открытия способствуют появлению новых форм самовыражения творцов.

Читать далее

Каучук

История знает множество примеров того, как спрос на какой-то определенный вид продукции делал сказочно богатыми целые страны. Арабская нефть, китайский шелк, голландские тюльпаны – лишь некоторые из примеров. Среди таких продуктов присутствует и каучук – высокомолекулярный углеводород содержащийся в латексе гевеи бразильской (Hevea brailiensis). Содержание каучука в латексе составляет до 50%. А зачем он нужен мы сейчас узнаем.
Читать далее

Формирование целостных знаний о человеке на уроках биологии при помощи ИКТ

Информатизация образования является одним из основных направлений процесса информатизации, продиктованного проблемами современного общества, в котором главным двигателем прогресса является индивидуальное развитие личности.

Основной целью всех инноваций в области образования является содействие переходу от механического усвоения знаний учениками к формированию умения и навыков самостоятельно добывать знания. Успех решения этой задачи в большой степени зависит от цели использования компьютера в процессе обучения, качества и возможностей программного обеспечения, а также от того, какое место занимает компьютер в системе дидактических материалов.

Читать далее

Сорок восьмой в таблице Менделеева

История открытия этого элемента весьма необычна и поучительна. Кто-бы мог предположить, что конфликт между санитарной службой и фармакологической фабрикой приведет к открытию нового элемента. Но именно это и произошло в начале XIX века в Ганновере. Читать далее

Чарльз Гудиер

Оказывается, многие привычные нам вещи имеют очень непростую историю. Одевая в дождливую погоду резиновые сапоги мы не задумываемся, что ещё два столетия назад резина, как материал не существовала. Её распространение непосредственно связано с именем героя этого рассказа.

Читать далее